הסכם תנאי שימוש 

בין:

יונית רון קרופרו, ע.מ 066721853 (להלן: "העוסקת") מצד אחד;

ובין:

שוכר השירות (להלן: "הלקוח") מצד שני;

הואיל והעוסקת מספקת שירותי אינטרנט שונים כמתואר בהמשך המסמך,
והואיל והלקוח שוכר שירותי אינטרנט מן העוסקת,

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
בעצם ההצטרפות לשירותי העוסקת, ועם קבלת שירותיה, הלקוח מסכים עם תנאי השימוש של העוסקת אשר נועדו לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה העוסקת ללקוחותיה ובכלל.

 1. שימוש לרעה
  העוסקת מציעה מגוון שירותי אירוח (אחסון – Hosting), שיווק ופיתוח של אתרי אינטרנט ושירותי אינטרנט שונים.

  הלקוח מצהיר כי תשתיות העוסקת, מחשביה ושרתיה ישמשו אותו אך ורק למטרות חוקיות.

  כל ניסיון של הלקוח לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי העוסקת, שרתי החווה, מחשבי העוסקת, חשבונות לקוחות העוסקת או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.

  הלקוח מסכים כי בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות כלשהן הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו אצל העוסקת, יישקל הדבר בחומרה ועלול לגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העוסקת, נציגיה ו/או עובדיה.

 2. אבטחת מידע
  הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שכל מקרה של הפרת מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים של העוסקת או בשרתים עצמם או במחשבי העוסקת או במחשבי לקוחות העוסקת השונים, אסור בהחלט ועשוי להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם.

  הלקוח מתחייב שלא לבצע פעולות מפירות הגנה לרבות: גישה לאזורים אסורים בשרת, פריצה, חיפוש, שימוש ו/או סריקת מערכות ונתונים על-גבי השרת או קבצי העוסקת ו/או מערכותיה, ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, שיחזור סיסמאות, SNIFFING, HACKING, CRACKING או כל שיטה אחרת.

  הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שכל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות המפורטות לעיל ישמש עילה לסגירת חשבונו באופן מידי, וללא כל התראה מוקדמת.

 3. חומר למבוגרים בלבד
  הפעלת אתרי מין או אתרים הקשורים למין אסורה בהחלט תחת חשבונות בשרתי העוסקת על כל סוגיהם. הלקוח מבין ומצהיר כי הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר.

  האמור לעיל נכון גם לכל פעילות שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה באופן ישיר או עקיף.

  הפרת סעיף זה תשמש עילה לסגירה מידית של חשבון הלקוח ואף לפניית העוסקת לערכאות משפטיות ככל שתמצא לנכון.

  הלקוח מצהיר כי בכל מקרה של תביעה כלשהי מצד שלישי עקב פעילות המתוארת בסעיף זה יהיה הלקוח האחראי הבלעדי במקרה של תביעה ויישא באחריות המלאה.

 4. ניצול לרעה של משאבי השרתים
  ניצול חורג ומכוון של משאבי המערכת של העוסקת, במידה אשר משפיעה על תפקוד השרתים או על פעילות אתרים אחרים בשרתי העוסקת או גורמת בעיה כלשהי בחוות השרתים, תגרור סגירת אפשרות השימוש בתוכנות ובשורות הקוד השונות במחיצה המוקצית ללקוח בשרתי העוסקת ואף עשויה לגרור סגירת חשבון מידית וללא כל הודעה מוקדמת.
 5. ניסיונות ניצול משאבי מערכת לרעה
  כל ניסיון לניצול לרעה או פגיעה באי אילו ממערכות העוסקת או בחשבונות לקוחותיה אסור בהחלט. כל חשבונות לקוחות העוסקת וכן חשבונות RESELLERS  האחראים לחשבונות לקוחותיהם, מחויבים לקיום תנאי שימוש אלו. הפרה של סעיף זה עלולה לגרור סגירת חשבון מידית וללא כל הודעה מוקדמת.
 6. תעבורת נתונים
  העוסקת מקצה ללקוחותיה, המאחסנים את אתריהם על שרתיה, תעבורת נתונים בהתאם לפירוט החבילות השונות המפורסם באתר העוסקת. תעבורת הנתונים מוגבלת ומתייחסת לסוגי קבצים סטנדרטים ומסמכי רשת סטנדרטיים. לקוח המעוניין בכך יוכל להגיש בקשה לחריגה מהתעבורה המוקצית וזאת תישקל באופן חד צדדי על ידי העוסקת בלבד. ייתכן כי תורשה תעבורת קבצים שונים בהתאם לתמחור נפרד.

  בעצם השימוש בשירותי העוסקת הלקוח מסכים כי היה וחשבונו יגרור ניצול משאבי מערכת באופן בוטה, בכפוף לשיקולי העוסקת, יקבל הלקוח את האפשרות לביצוע תשלום נוסף בגין משאבי המערכת אותן הוא צורך, או שיהיה עליו להקטין את צריכת משאבי המערכת, ככל שהעוסקת תחליט.

  חשבון אשר לא יאפשר פעילות תקינה של שאר האתרים המאוחסנים בשרתי העוסקת ו/או תחת שירותיה, העוסקת רשאית לסגור אותו מידית וללא כל התראה מוקדמת.

 7. שטח אחסון
  חריגה משטח האחסון המוקצה לחשבון הלקוח תלווה בעלות נוספת עפ"י תעריפי העוסקת הנוגעים לאחסון עודף.
 8. עריכת תנאי שימוש
  העוסקת שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מוקדמת וללא יידוע הלקוח.

  יובהר כי בכל מקרה כי העוסקת תתמזג עם צד ג' אזי צד ג' לא ישנה או יפעל לשינוי הסכם שימוש זה.

 9. משלוח הודעות מסחריות ו/או – SPAM
  הלקוח מודע לכך ששליחת הודעות דוא"ל פרסומיות או הודעות דוא"ל כלשהן בכמות מסחרית, באמצעות שרתי העוסקת ללקוחות העוסקת או לנמענים אחרים, או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי העוסקת, אסורה בהחלט.

  שימוש בשרת ISP כלשהו לצורך שליחת הדואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שעשויים להוות מטרד לצד ג' יהווה הפרה בוטה של תנאי השימוש ועשוי לגרור סגירת החשבון לצמיתות ובאופן מידי, בכפוף להחלטת העוסקת וללא הודעה מוקדמת.

  משלוח רשימות תפוצה גדולות דרך שרתי העוסקת באמצעות תוכנה או שורות קוד אסורה בהחלט!
  בקבלת תקנון זה הלקוח מתחייב לשפות ולפצות את העוסקת בכל תשלום שיפסק כנגדה בין אם בפסק דין או בין אם ע"י פשרה או בין אם בעת דרישה במכתב עזרה ככל שיתקבלו אצל העוסקת לרבות הוצאות שכר טירחה עורך דין של הצד הדורש ושל העוסקת הוצאות בית משפט או כל דרישה מכך וזאת מיד לאחר דרישת העוסקת בכתב מהלקוח
  הלקוח מצהיר בקבלת תקנון זה כי כל שליחת דבר פרסום ו/או פרסומת ו/או דיוור נעשית אך ורק באישורו ו/או בהסכמתו ו/או בידיעתו (ככל שמדובר בתאגיד הרי בעלי מניות ודירקטוריון ומנכ"ל החברה) והלקוח נושא באחריות ישירה ו/או עקיפה בכל הנוגע לדיוור או פרסום זה.

 10. זכויות יוצרים
  העוסקת לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך הפרה כלשהי של זכויות יוצרים או זכויות קניין עפ"י כל חוק. כל הפרה של תנאי שימוש מכל סוג של יצירה המעוגנת בחוק זכויות יוצרים ובכלל זה קטעי מלל, קטעי שמע, קטעי וידאו, קטעי גרפיקה, קטעי מוזיקה, קטעי תמונות או כל חומר אחר המוגן בזכויות יוצרים, שתתרחש באמצעים ישירים או עקיפים על-גבי שרתי העוסקת או ע"י אחד משירותיה, תגרור סגירת חשבון הלקוח ו/או פניה לערכאות משפטיות, ככל שהעוסקת תמצא לנכון.

  הלקוח מודע לכך שהוא יהיה האחראי הבלעדי במקרה של תביעת צג ג' בנושא של הפרת זכויות יוצרים.

 11. תכנים בלתי חוקיים ותוכנות זדוניות
  אחסון, הפצה, הסבר או קישור לאתרים המציגים תוכן כמפורט להלן, או שימוש כלשהו בתוכנות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם התחזות, הסתה, תוכנות פיראטיות, תוכנות לנטרול הגנות, תוכנות לחשיפת סיסמאות וכל חומר אחר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה ותגרור סגירת חשבון הלקוח לאלתר ופנייה לערכאות משפטיות, בכפוף להחלטת העוסקת.

 12. מדיניות תשלום
  חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום מראש בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי העוסקת עד שלושה ימי עסקים ממועד ההזמנה אצל העוסקת.

  לעוסקת הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותיה בכל עת, למעט תשלומים שהתקבלו מראש.

  תשלום מתבצע מדי חודש או שנה, בהתאמה למועד פתיחת החשבון, ויחודש בהתאם לחבילה אותה הזמין הלקוח.

  במידה והעוסקת לא יכולה לספק את השירות ששולם על ידי הלקוח אזי הלקוח יזוכה וזאת עד 30 יום ממועד ההתקשרות לאותו אמצעי תשלום שאתו שילם הלקוח.

  למען הסר כל ספק יובהר כי השירות שבגינו נגבה תשלום כולל גם שירות תמיכה לרבות העברת אתר מאחסון אחר.

  במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, העוסקת עשויה להשעות באופן מידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.

  הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מידית לעוסקת על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.

  חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.

  כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק, אלא אם צוין אחרת.

  תשלום באמצעים אחרים כגון הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

  העוסקת תפיק חשבונית מס/קבלה כנגד תשלום בפועל. הלקוח מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני –  חשבונית ממוחשבת מאושרת על ידי רשויות המס. חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית הינה חשבונית מס קבילה לכל דבר ועניין כאשר הפקתה מתבצעת ללא שימוש בנייר.

 13. ביטול והחזרים
  העוסקת שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהעוסקת תממש את זכות הביטול המוקנית לה. באם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לעוסקת כתוצאה מהפרה של מדיניות העוסקת.

  לקוח יכול לבטל את חשבונו בכל עת. ההתחייבות הינה בהתאם לתקופת התשלום.  החזר יחסי לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את חבילתו בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם.

  בקשה לביטול מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם פרטי ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי דף החברה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

  בעצם השימוש בשירותי העוסקת, מצהיר הלקוח כי הוא מקבל שלא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש כגון שטח אחסון, כתובות – מתחמי אינטרנט (כתובות-דומיין, SSL  ושירותים נלווים כיו"ב).

 14. הסרת אחריות
  המשתמש בשירותי העוסקת מקבל על עצמו ומצהיר כי על מפעילי אתר העוסקת נציגיהם ו/או באי כוחם (להלן: "העוסקת") לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האינטרנט אותם העוסקת מספקת, למרות שהיא תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת שירותים על הצד הטוב ביותר ול- 95% זמינות שרתים ומעלה.

  על העוסקת לא תחול כל אחריות לכל נזק אם וכאשר ייגרם לנוטל אחד או מספר שירותיה ומכל סיבה שהיא.

  העוסקת אינה מתחייבת בשום דרך ל-100%  רציפות השירותים אותם היא מספקת, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי העוסקת או על שרתים הקשורים עמה. האחריות לגיבוי המידע והקבצים חלה על הלקוח באופן בלעדי.

  העוסקת אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. העוסקת אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי העוסקת או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו. כמו כן, על העוסקת לא תחול כל אחריות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע ו\או אי הגעתו של מידע ו\או הגעת מידע שלא ליעדו ו\או כשל פנימי ו\או טעויות של הלקוח.

  העוסקת אינה אחראית ללקוחותיה ואינה אחראית לצד ג' כתוצאה מכל סיבה העשויה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.

  בכל מקרה, סף האחריות של העוסקת יוגבל לעלות החודשית של השרות הניתן בלבד.

  העוסקת אינה אחראית לחומר הקיים בשרתיה ולא תבצע גיבויים בהתאם. כל בוררות שהיא בין העוסקת והלקוח יבוצעו בבתי המשפט/הדין השונים בהתאם למיקום מחשבי העוסקת ביום ביצוע ההזמנה, שם נחתם ההסכם.

  אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

  כל הפרה של סעיף מסעיפי הסכם זה, יוביל באופן ברור לסגירת חשבון הלקוח.

  העוסקת שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות לקוחות ממערכותיה ללא התראה מוקדמת באם קיימת לעוסקת הסיבה להאמין כי סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם.

 15. הגנת הפרטיות
  הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהאתר ובעליו יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות עוגיות (cookies) ו/או אמצעים דומים. בעלי האתר רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

  בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות הגולשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין בעלי האתר ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש ו/או במקרה שבעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלהם או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילות האתר עם צד שלישי כלשהו.

  האתר ומפעיליו יעשו את המירב בכדי לשמור על פרטיותכם, אך לא יהיו אחראיים לחשיפת פרטים אישיים מכל סיבה שהיא, כולל תקלה במערכות האתר.

***הניסוח בהסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לנשים וגברים.

מעוניין בפרטים נוספים?

תרגיש חופשי לכתוב לנו ונגיב לך בהקדם

contact pop up