הצהרת בריאות לילד  תאריך לידה:  שלח את הטופס לגננת :

  אני מצהיר בנוגע לילדי כדלהלן:
  1. חום הילד יבדק כל בוקר לפני היציאה למעון היום/משפחתון. אם החום בבדיקה ו/או ביומיים שקדמו לה מעל 38.0 מעלות צלסיוז, הילד לא ייצא למעון היום/משפחתון ואנו נעדכן בכך את מנהל מעון היום/משפחתון.
  2. אין אדם חולה או בבידוד או ששהה בחו"ל בשבועיים האחרונים המתגורר בבית הילד.
  3. אני מתחייב לעדכן את מנהל מעון היום / משפחתון על כל חריגה מהתנאים שצוינו לעיל.

  באנו על החתום:

  תאריך מילוי הטופס:

  חתימת ההורה על המסמך

  שקופית קודמת
  שקופית הבאה